nyckeldokument

sådan är den…kafkavärlden

klagan domvilla T4882-95

.

Alf Susaeg
Bergavägen 10, 1tr
c/o Hammar 
184 30 Åkersberga 
  

Högsta domstolen
Box 2066
103 12 Stockholm
 

Klagan över domvilla i mål nr T 4882-95

På förekommen anledning inges, i anslutning till undertecknads ansökan om resning i rubricerade mål den 14 oktober 2002, bil 1, klagan över domvilla i samma mål.
Klagomålet avser således Högsta domstolens dom i mål T 4882-95 meddelad i Stockholm den 19 april 2002 samt de beslut som meddelats i målet under rättegången.

Klagomålet avser domvilla enligt RB 59 kap 1 § pkt 4 då det under rättegången förekommit grova rättegångsfel, misstanke att ledamot/ledamöter av Högsta domstolen med avseende å målet gjort sig skyldig(a) till brottsligt förfarande, att brott som har avseende å målet ligger undertecknads dåvarande rättshjälpsbiträde och motpartens ombud till last och att dessa förfaranden kan antas ha inverkat på målets utgång.

Anmälningar till förundersökningar och åtal angående de misstänkta brotten ovan har som framgår av resningsanökan(bil 1) ingivit till respektive Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän och Riksåklagaren.

De förhållanden rubricerade klagan grundas på och skälen för klagan samt åberopad bevisning framgår av ovannämnda underlag av vilket även framgår att kompletteringar av framställning och underlag i sak är nödvändiga, varför denna klagan inges pro forma.

Då handläggningen av detta klagomål torde bero av bland annat utfallen av ovannämnda brottsutredningar får erfordeliga kompletteringar anpassas till utvecklingen av dessa utredningar.
 
Upplysningsvis meddelas för övrigt följande.

Ett skäl till att såväl resningsansökan den 14 ds som detta klagomål inges pro forma är att undertecknad i nuvarande inofficeilla egenskap av rätts- och fredlös regelbundet och godtyckligt utsätts för allsköns brott och övergrepp. Till avdelningen grövre hör inbrott och stöld i bostad förövat av en svensk myndighet som led i misstänkt övergrepp i rättssak och undanröjande av gravt komprometterande bevisning!

Brottet anmäldes vid uppdagadet hos åklagarmyndigheten i Stockholm. Utdrag ur anmälan/komplettering till åklagarmyndigheten i Stockholm den 11 september 2002, bilaga 2:
”Som komplettering av anmälningarna till åklagarmyndigheten den 26 augusti resp 2 september meddelas att vid besök på Norrgårdsvägen 3G i utomstående vittnes närvaro(bandinspelning finna att tillgå vid behov) onsdag 4 september, kunde genom brevlådespringan konstateras att därifrån synliga kartonger med dokument, ljudband etc fanns kvar i lägenheten(Österman, 4 tr). Från brevlådan kunde även ses att fönster och balkongdörr stängts, vilka före låsbytet stått öppna dynget runt i närmare två år, på grund av mögelskadorna och därvid ökade ventilationsbehov. Ytterligare och kraftigare kontamination av lägenhetens innehåll blir nu följden. Vid besök i lördags, 7 september, konstaterades att innehållet i lägenheten, till synes, var oförändrat jämfört med besöket den 4 september”.

Förutom det bandupptagna vittnesmålet den 4 september fotodokumenterades(genom brevlådeöppningen) lägenhetens innehåll/status vid besöken ovan. Lägenhetens status före inbrottet, bilaga 3 resp bilaga 4.

Den tillgripna egendomen består förutom kläder och annat tio stora flyttkartonger papper/dokument, tio kopiepapperkartonger ljudband, disketter och CD-skivor samt en dator med hårddisk; MacIntosh FX. 
Inbrottet/tillgreppet/övergreppet förhindrar, i avvaktan på kronofogdemyndighetens återbördande av det stulna bevismaterialet, åtkomst av delar av underlagen i aktuella ärenden.

I inlaga den 29 september 2002 i Kammarrättens mål 4076-2002,   skriver jur kand Thorsten Sennton bl a, bilaga 5:
”Nu har ytterligare en en händelse, ett inbrott i undertecknad huvudmans bostad utfört av motparten Österåkers kommun, helt förändrat situationen och allvaret i det grovt felaktiga agerande som motparten ägnar sig åt. Uppenbarligen är detta grovt olagliga förfarande satt i system från motpartens sida och inte ens inbrott är för grova brott för att kommunen ska undvika det, då syftet uppenbarligen varit att olagligt åtkomma det bevismaterial som undertecknads huvudman förvarat där och som är synnerligen komprometterande för motparten…I anledning av motpartens grovt brottsliga förfarande yrkas härmed ytterligare anstånd till dess besittningsrubbningen medelst inbrott lett till en återställd besittning”.
 

Högsta domstolens fortsatt partiska/fientliga inställning till undertecknad framgår för övrigt av innehållet i Thorsten Senntons brev den 3 oktober 2002, bilaga 6:
”Nu kom också Högsta domstolens beslut om lägenheten och det är numera belagt att inbrott och stöld i bostad inte är så viktigt i det här landet. Visserligen står det så i alla böcker som ingår i jur kand-examen…men det gäller inte dig. För det är väl som Bodström sa i förrgår. I det här landet har vi inga problem med mänskliga rättigheter. Men han glömde att förklara att det beror på att dessa regler inte tillämpas i landet och att eventuella rättigheter bara föreligger utifrån vem saken gäller”.

För det fall detta klagomål innehåller avgörande formfel yrkas till undvikande av rättsförluster, i den delen, om domstolens besked så att rättelse kan göras samt yrkas för övrigt, under rådande avsaknad av rättshjälpsbiträde, om domstolens löpande vägledning på det att rubricerade klagan i alla avseenden går rätt och riktigt tillväga.

Åkersberga 16 oktober 2002
 
Alf Susaeg
 
Bilagor
1. Resningsansökan 2002-10-14, i mål T 4882-95, 4 sid,  postkvitto 1 sid, tot 5 sid.
2. Anmälan/kompl till Åklagarmyndigheten 2002-09-11, 3 sid, mottagbevis 1 sid, tot 4 sid.
3. Foto nr 1 före inbrott lägenhet Norrgårdsvägen 3G IV, Åkersberga, 1 sid
4. Foto nr 2 före inbrott lägenhet Norrgårdsvägen 3G IV, Åkersberga, 1 sid
5. Inlaga i Kammarrättens mål 4076-2002, daterad 2002-09-29, 1 sid
6. Skrivelse från jur kand Thortsen Sennton daterad 2002-10-03, 1 sid

—————

postkvitto
mottagbevis

—————

Tillhörande resningsansökan 2002-10-14

.

.

Annonser

Written by susaeg

27 november, 2010 den 20:49

Publicerat i Uncategorized