nyckeldokument

sådan är den…kafkavärlden

åklagarmyndigheten 2002-11-19

 

komplettering 2014-10-01

slutet700

http://dokubank8.wordpress.com/2014/09/29/domstolsbevisen/

Annonser

Written by susaeg

27 november, 2010 at 21:22

Publicerat i Uncategorized

åklagarmyndigheten 2002-09-11

Written by susaeg

27 november, 2010 at 21:19

Publicerat i Uncategorized

mottagbevis; hd2002

Written by susaeg

27 november, 2010 at 21:10

Publicerat i Uncategorized

klagan domvilla T4882-95

.

Alf Susaeg
Bergavägen 10, 1tr
c/o Hammar 
184 30 Åkersberga 
  

Högsta domstolen
Box 2066
103 12 Stockholm
 

Klagan över domvilla i mål nr T 4882-95

På förekommen anledning inges, i anslutning till undertecknads ansökan om resning i rubricerade mål den 14 oktober 2002, bil 1, klagan över domvilla i samma mål.
Klagomålet avser således Högsta domstolens dom i mål T 4882-95 meddelad i Stockholm den 19 april 2002 samt de beslut som meddelats i målet under rättegången.

Klagomålet avser domvilla enligt RB 59 kap 1 § pkt 4 då det under rättegången förekommit grova rättegångsfel, misstanke att ledamot/ledamöter av Högsta domstolen med avseende å målet gjort sig skyldig(a) till brottsligt förfarande, att brott som har avseende å målet ligger undertecknads dåvarande rättshjälpsbiträde och motpartens ombud till last och att dessa förfaranden kan antas ha inverkat på målets utgång.

Anmälningar till förundersökningar och åtal angående de misstänkta brotten ovan har som framgår av resningsanökan(bil 1) ingivit till respektive Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän och Riksåklagaren.

De förhållanden rubricerade klagan grundas på och skälen för klagan samt åberopad bevisning framgår av ovannämnda underlag av vilket även framgår att kompletteringar av framställning och underlag i sak är nödvändiga, varför denna klagan inges pro forma.

Då handläggningen av detta klagomål torde bero av bland annat utfallen av ovannämnda brottsutredningar får erfordeliga kompletteringar anpassas till utvecklingen av dessa utredningar.
 
Upplysningsvis meddelas för övrigt följande.

Ett skäl till att såväl resningsansökan den 14 ds som detta klagomål inges pro forma är att undertecknad i nuvarande inofficeilla egenskap av rätts- och fredlös regelbundet och godtyckligt utsätts för allsköns brott och övergrepp. Till avdelningen grövre hör inbrott och stöld i bostad förövat av en svensk myndighet som led i misstänkt övergrepp i rättssak och undanröjande av gravt komprometterande bevisning!

Brottet anmäldes vid uppdagadet hos åklagarmyndigheten i Stockholm. Utdrag ur anmälan/komplettering till åklagarmyndigheten i Stockholm den 11 september 2002, bilaga 2:
”Som komplettering av anmälningarna till åklagarmyndigheten den 26 augusti resp 2 september meddelas att vid besök på Norrgårdsvägen 3G i utomstående vittnes närvaro(bandinspelning finna att tillgå vid behov) onsdag 4 september, kunde genom brevlådespringan konstateras att därifrån synliga kartonger med dokument, ljudband etc fanns kvar i lägenheten(Österman, 4 tr). Från brevlådan kunde även ses att fönster och balkongdörr stängts, vilka före låsbytet stått öppna dynget runt i närmare två år, på grund av mögelskadorna och därvid ökade ventilationsbehov. Ytterligare och kraftigare kontamination av lägenhetens innehåll blir nu följden. Vid besök i lördags, 7 september, konstaterades att innehållet i lägenheten, till synes, var oförändrat jämfört med besöket den 4 september”.

Förutom det bandupptagna vittnesmålet den 4 september fotodokumenterades(genom brevlådeöppningen) lägenhetens innehåll/status vid besöken ovan. Lägenhetens status före inbrottet, bilaga 3 resp bilaga 4.

Den tillgripna egendomen består förutom kläder och annat tio stora flyttkartonger papper/dokument, tio kopiepapperkartonger ljudband, disketter och CD-skivor samt en dator med hårddisk; MacIntosh FX. 
Inbrottet/tillgreppet/övergreppet förhindrar, i avvaktan på kronofogdemyndighetens återbördande av det stulna bevismaterialet, åtkomst av delar av underlagen i aktuella ärenden.

I inlaga den 29 september 2002 i Kammarrättens mål 4076-2002,   skriver jur kand Thorsten Sennton bl a, bilaga 5:
”Nu har ytterligare en en händelse, ett inbrott i undertecknad huvudmans bostad utfört av motparten Österåkers kommun, helt förändrat situationen och allvaret i det grovt felaktiga agerande som motparten ägnar sig åt. Uppenbarligen är detta grovt olagliga förfarande satt i system från motpartens sida och inte ens inbrott är för grova brott för att kommunen ska undvika det, då syftet uppenbarligen varit att olagligt åtkomma det bevismaterial som undertecknads huvudman förvarat där och som är synnerligen komprometterande för motparten…I anledning av motpartens grovt brottsliga förfarande yrkas härmed ytterligare anstånd till dess besittningsrubbningen medelst inbrott lett till en återställd besittning”.
 

Högsta domstolens fortsatt partiska/fientliga inställning till undertecknad framgår för övrigt av innehållet i Thorsten Senntons brev den 3 oktober 2002, bilaga 6:
”Nu kom också Högsta domstolens beslut om lägenheten och det är numera belagt att inbrott och stöld i bostad inte är så viktigt i det här landet. Visserligen står det så i alla böcker som ingår i jur kand-examen…men det gäller inte dig. För det är väl som Bodström sa i förrgår. I det här landet har vi inga problem med mänskliga rättigheter. Men han glömde att förklara att det beror på att dessa regler inte tillämpas i landet och att eventuella rättigheter bara föreligger utifrån vem saken gäller”.

För det fall detta klagomål innehåller avgörande formfel yrkas till undvikande av rättsförluster, i den delen, om domstolens besked så att rättelse kan göras samt yrkas för övrigt, under rådande avsaknad av rättshjälpsbiträde, om domstolens löpande vägledning på det att rubricerade klagan i alla avseenden går rätt och riktigt tillväga.

Åkersberga 16 oktober 2002
 
Alf Susaeg
 
Bilagor
1. Resningsansökan 2002-10-14, i mål T 4882-95, 4 sid,  postkvitto 1 sid, tot 5 sid.
2. Anmälan/kompl till Åklagarmyndigheten 2002-09-11, 3 sid, mottagbevis 1 sid, tot 4 sid.
3. Foto nr 1 före inbrott lägenhet Norrgårdsvägen 3G IV, Åkersberga, 1 sid
4. Foto nr 2 före inbrott lägenhet Norrgårdsvägen 3G IV, Åkersberga, 1 sid
5. Inlaga i Kammarrättens mål 4076-2002, daterad 2002-09-29, 1 sid
6. Skrivelse från jur kand Thortsen Sennton daterad 2002-10-03, 1 sid

—————

postkvitto
mottagbevis

—————

Tillhörande resningsansökan 2002-10-14

.

.

Written by susaeg

27 november, 2010 at 20:49

Publicerat i Uncategorized

resningsansökan T4882-95

 

Alf Susaeg
Bergavägen 10, 1tr
c/o Hammar 
184 30 Åkersberga 
  

Högsta domstolen
Box 2066
103 12 Stockholm
 

Ansökan om resning i mål nr T 4882-95

Ansökan avser Högsta domstolens dom i mål T 4882-95 meddelad i Stockholm den 19 april 2002. 
De förhållanden varå ansökan grundas och skälen för ansökan samt åberopad bevisning framgår nedan.
Av fortsättningen framgår även att kompletteringar av framställning och underlag i sak är nödvändiga varför denna ansökan inges pro forma. 

Anmälningar till förundersökningar och åtal hos Riksdagens ombudsmän respektive Justitiekanslern avseende brott i utövningen av tjänst i målet ovan har ingivits avseende justitierådet Nina Pripp.
Motsvarande anmälningar av övriga i målet tjänstgörande justitieråd kan bli aktuella.
Till Riksåklagaren har anmälan ingivits angående underlydande åklagarmyndighets passivitet beträffande utredningarna av advokaterna Percy Bratts och P-G Jönssons misstänkt brottsliga förfaranden i det aktuella målet.
Då resningsproceduren beror av bland annat utfallen av ovannämnda brottsutredningar, får erfordeliga kompletteringar anpassas till utvecklingen av dessa utredningar.
 

Rättegångsbalken 58 kap 1 § anger fyra grunder för beviljande av resning sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft. Samtliga grunder åberopas.
Tills vidare ges exempel på förhållanden enligt grunderna 2-4 och utvecklas så långt för dagen är möjligt förhållanden enligt grund 1.

Resningsgrund enligt RB 58:1, pkt 2(exempel):
Motpartsvittnet Tommy Richardsson uppgav vid förhör under huvudförhandlingen i Högsta domstolen den 13 februari 2002 att det aktuella duschrummet av motparten, fastighetsägaren Ellco, hade försetts med fungerande frånluftsventilation före uppdagandet av duschrummets fuktmögelskador i december 1989. I Stockholms  tingsrätt påstod motparten att så skett redan vid renoveringen 1980 och att duschrummet därefter ”skulle ha haft fungerande frånluftsventilation” – om inte som motparten påstår i inlaga till tingsrätten den 10 maj 1994:
”De av Susaeg uppsatta undertaken har avskärmat duschutrymmet från frånluftventilationskanalen och därmed förvandlat duschrummet till ett utrymme av fuktig växthuskaraktär…det är ostridigt att det förekommit mögel duschrummet…Sammanfattningsvis skall förhören visa att det är Susaegs åtgärder som medfört skadorna i lägenheten”

AB Ellco med ombud och vittnen fabricerade den ena mer fantastiska historien efter den andra och ljög ohämmat inför tingsrätten. Allt för att lägga skulden för bolagets eget byggfusk på undertecknad hyresgäst. 
Vad Ellco inte visste vid huvudförhandlingen var att i samband med mögelsaneringen 1990 fotograferades duschrummet noggrant, från olika vinklar. En av dessa bilder avslöjade obönhörligt bolagets bedrägeriförsök.
Ellcos nyckelvittne, byggentreprenören Erik Malmgren var därför en hårsmån från fullbordad mened när bilden presenterades under vittnesförhöret.
Malmgren räddades i sista stund av tingsrättens ordförande, Ingvar Gunnarsson, som plötsligt och omotiverat beordrade en paus i rättegången.
När förhöret med Malmgren fortsatte efter pausen tog Malmgren omedelbart tillbaka de falska uppgifterna. 
Tack vare fotografiet och ett par rättrogna rådmän vann vi målet i tingsrätten(nr T 9-437-92).
Domen överklagades av motparten. 

Under huvudförhandlingen i Högsta domstolen fullföljde motpartsvittnet Tommy Richardsson i huvudsak den falska utsaga som motpartsvittnet Erik Malmgren återtog i tingsrätten och är nu Tommy Richardsson misstänkt för grov mened. 
Att Richardssons falska vittnesutsaga haft avgörande inverkan på målets utgång framgår av domslutet den 19 april 2002.

Resningsgrund enligt RB 58:1, pkt 3(exempel):
Till ny bevisning i målet åberopades och beviljades förhör i Högsta domstolen med en av världens främsta mikrobiologer och experter på fuktmögelrelaterade skador i byggnader, professor Mirja Salkinoja-Salonen.
Professor Salkinoja-Salonen tilläts sedemera, av hittills oförklarad anledning, inte vittna i målet och kallades inte professorn till huvudförhandlingen i Högsta domstolen den 12-13 februari.
Högsta domstolens partiska/fientliga inställning till och behandling av min sak sammanfattar mitt dåvarande juridiska ombud jur kand Thorsten Sennton i sin frånträdesinlaga till Högsta domstolen den 23 maj 2001(aktbilaga 207):
”Undertecknad har som ombud för Alf Susaeg av Högsta domstolen mötts med ovilja och direkt fientlighet. Undertecknad har bevittnat hur Högsta domstolen successivt under snart ett halvår gjort näst intill allt för att hindra Alf Susaeg från att få en fair och impartial hearing i Högsta domstolen och för att hindra undertecknad att hjälpa honom i detta arbete…
Av ovan angivna skäl avträder undertecknad härmed som ombud för Alf Susaeg i målet, då målet utgör en fars istället för att handläggas korrekt i en rättgång som är fair och impartial. Genom mitt frånträdande hindrar jag att genom mina åtgärder eller genom passivitet bidra till de övergrepp som Alf Susaeg utsätts för och kommer att utsättas för av Högsta domstolen”
Ett förebringande av professor Salkinoja-Salonens vittnesmål skulle sannolikt ha lett till annan utgång av målet.
 

Resningsgrund enligt RB 58:1, pkt 4(exempel):
Att den rättstillämpning som ligger till grund för domen enligt rekvisitet ovan ”uppenbart strider mot lag” är så uppenbart att var och en insatt ser att Högsta domstolens handläggning före, under och efter huvudförhandlingen den 12-13 februari 2002, genomgående strider mot lag.
Det mest uppenbart rättsstridiga är Högsta domstolens genomdrivande av den felaktigt utlysta huvudförhandlingen den 12-13 februari vilket var en närmast ordagrann bekräftelse på Thorsten Senntons nyssnämnda frånträdesanmälan, nio månader tidigare.
I denna resningsgrund åberopas som sakskäl bl a att den i uppenbart försåt utlysta huvudförhandlingen genomdrevs trots upprepade föregående påtalanden hos domstolen om det rättsstridiga däri, upprepade föregående påtalanden hos domstolen om den trolösa advokaten Percy Bratts brottsliga förfaranden i målet, upprepade föregående påtalanden hos domstolen om att rättsenliga förberedelser av målet ej skett samt att undertecknad efter domstolens beslut att slutligt frånskilja Bratt från målet av Högsta domstolen förvägrades möjlighet att anlita ett lojalt rättshjälpsbiträde!

En domstols handläggning kan inte bli mer uppenbart partisk, orättvis och rättsstridig
än Högsta domstolens s.k. huvudförhandling den 12-13 februari 2002. 

Varje rättssinnad människa tar reflexmässigt avstånd från partisk ‘rättsskipning’. Exempelvis där en juridiskt oskolad ensam, oförberedd och utan för saken avgörande processunderlag av en domstol(!) under sken av rätt och rättvisa tvingas möta en motpart med två väl förberedda erfarna jurister med tillgång till allt erfordeligt underlag. Utgången av en sådan ‘rättegång’ är given på förhand. Därav den instinktiva avskyn hos varje rättrogen betraktare.
Inte destomindre var det exakt så Högsta domstolens farsartade huvudförhandling den 12-13 februari 2002 gick till!

Hela den chockerande föreställningen är upptagen på ljudfil.

Under denna punkt kan ytterligare resningsgrunder komma att åberopas.
Ett sådant exempel, vars betydelse i sak för närvarande är oklar, är följande anteckning i domstolens protokoll 2002-02-12–13, aktbil nr 276. I protokollet, sid 4 näst sista stycket står:
”Förhör under sanningsförsäkran ägde rum med Alf Susaeg, sedan denne erinrats om att den försäkran han avlade vid tingsrätten alltjämt gäller. Förhöret tas fonetiskt upp på band I:T 4882-95 s. Af”
På det från Högsta domstolen erhållna, ovannämnda, ljudbandet saknas påstådd försäkran/erinran. Sannolikt beroende på att någon sanningsförsäkran och/eller erirnan enligt protokollet aldrig skedde under förhandlingen.
Jur kand Thorsten Sennton var närvarande och bandade huvudförhandlingen från början till slut.
Av Senntons ljudfiler framgår att ‘vittnesförhöret’ med undertecknad inleddes utan enligt Högsta domstolen uppgiven sanningsförsäkran och -erinran.

Resningsgrund enligt RB 58:1, pkt 1
bestämmer: ”Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån till någon av parterna resning beviljas om ledamot av rätten eller där anställd tjänsteman med avseende å målet gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om brott som har avseende å målet ligger ombud eller ställföreträdare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antagas hava inverkat på målets utgång”

Justitierådet Nina Pripp var anställd tjänsteman vid Högsta domstolen, innehavare av nyckelbefattningen som referent i målet och tillika ledamot av rätten den 12-13 februari 2002. 
Justitierådet Pripp har i egenskap av misstänkt för brott i utövningen av tjänst i mål t 4882-95 enligt Regeringsformen 12 kap 8 § anmälts till förundersökning och åtal hos Riksdagens ombudsmän respektive Justitiekanslern.

Advokaten Percy Bratt förordnades av Högsta domstolen, i november 2001, som undertecknads rättshjälpsbiträde i målet. Advokat Bratt beslogs redan en månad senare med grov trolöshet mot huvudman och anmäldes till förundersökning och åtal hos Åklagarmyndigheten i Stockholm den 31 januari 2002. 
Någon brottsutredning i fallet Bratt har därefter veterligen inte gjorts varför anmälan till utredning angående åklagarmyndighetens ifråga passivitet har lämnats till Riksåklagaren.

Det behöver knappast framhållas att justitierådet Pripps och advokaten Bratts brottsliga förfaranden enligt lagtexten
”…kan antagas hava inverkat på målets utgång”.

Enligt RB 58:4 framgår att om annans brottsliga gärning åberopas som grund för resningsansökan får ansökningstiden räknas från det dom över gärningen vann laga kraft. Vilket innebär att åtskilliga år kan gå innan ställning till själva resningsansökan kan tas av domstolen.
Därför vore det önskvärt, måhända hos alla av denna utdragna sak berörda, att resningsansökan fokuseras och beviljas på någon/några av grunderna 2-4 och inges med hänsyn därtill denna ansökan inom sexmånadersgränsen enligt Rättegångsbalken 58 kap 4 §.

För det fall denna ansökan innehåller avgörande formfel yrkas till undvikande av rättsförluster, i den delen, om domstolens besked så att rättelse kan göras samt yrkas för övrigt, under rådande avsaknad av rättshjälpsbiträde, om domstolens löpande vägledning på det att resningsproceduren i alla avseenden går rätt och riktigt tillväga.

Åkersberga 14 oktober 2002
Alf Susaeg

Postkvitto med mottagningsbevis

Written by susaeg

27 november, 2010 at 20:47

Publicerat i Uncategorized

lästlista 2010-10-25 (WPbloggar)

 inbördes rangordningar; mest lästa

 

dokubank

 
curriculumvitae 0,117
Resningsansökan mål T4882-95 0,042
Dataintrång 20060611 0,039
Samma historia 0,032
Kyrkans e-brev 24 juni 2010 0,027
RE: Allt har sin tid… 0,025
En skojig skröna 0,023
I väntan på Inge Johansson…‏ 0,018
Täbypolisen 20061003-bekr 0,017
om Röran&Rötan 0,016
OMklipp-01 0,014
”…bara rädsla för vad du håller på med 0,014
luskrossaren 0,013
OM-förslaget 20100705 0,012
Yrsa Häggströms brev 20090721 0,011
Storbilder från Kafkavärlden 0,011
Det kom ett brev… 0,010
Kyrkfrågorna, med mera 0,009
KF-saker 0,009
Vem driver… 0,009
Rättsrötan 0,009
Artiklar, bildspel, översikter 0,009
OM-kompletteringar 0,008
Den som söker finner… 0,008
Allt har sin tid… 0,007
Högsta domstolens mål T4882-95, Internet 0,007
Någon hörde bön! Tack snälla Någon! 0,007
Den avvärjda exekutionen mm‏ 0,007
Bilderbergpetitionen 0,007
Att hålla ut 0,007
Helvetestratten 0,007
En riktig rysare på G? – 2 juli 2009 0,007
En äkta rättskämpe! 0,007
kortsnabbak 0,007
Skrivelse 20090721 till Socialdepartemen 0,007
Århundradets svenska rättsröta 0,007
Förlora förståndet 0,007
Århundradets svenska rättsröta 0,006
FW: Ang den försvunne Inge Johansson‏‏ 0,006
Åtta flugors strategi 0,005
Förlora kontrollen 0,005
Täbypolisen 20061003 0,005
Peststämplingsprocessen 0,005
Lätt som en plätt 0,005
Domarförbundets ordförande 2005-11-02 0,005
Anmälan till utredning av brott mm, 2009 0,005
SV: SV: SV: Vägs ände, 24 juni 2009 0,005
Kriminella makthavarnätverk 0,005
Den försvunne Inge Johansson påträffad.. 0,005
Vägs ände; fortsättning‏ 0,005
Kyrkan ang HD-målet 2007-02-01 0,005
SV: SV: SV: SV: SV: Allt har sin tid… 0,005
Det kom ett brev…(kännedomsinformation 0,004
rättshaverist 0,004
KP 20100126 0,004
Århundradets svenska rättsröta 0,004
Århundradets svenska rättsröta 0,004
Lästlista 2010-08-22 0,004
Vägs ände, Lena N Ideström, 23 juni  0,004
Samtal 16 oktober 0,004
Ljusteröövergreppet 0,004
SV: Problemet 0,004
Högsta domstolens mål T4882-95 mm 0,004
En äkta gnällspik 0,004
Vad har hänt? 0,004
Polismyndigheten skriver, 11 augusti 201 0,004
Rädsla för det viktigaste? 0,004
Påminnelse hos Lena N Ideström 25 juni 0,004
Ljuständare eller Ljusblåsare? 0,004
KF 20081218; den avvärjda exekutionen 0,004
Tillägg till anmälan 0201-K189671-10 0,004
förlora kontrollen 0,004
KF 2008-11-27; utmätningsförrättning 0,004
smörja, smorde, smort kontra spörja, spo 0,003
Mitt e-brev den 15 juli, mm‏ 0,003
VältaligaAnonymaDyngspridare 0,003
kommunens roll 0,003
Matrixmetaforen 0,003
O(r)m är orm… 0,003
åtta flugors strategi 0,003
E-brev till Täbypolisen 0,003
kafkadump#009 0,003
Helvetet?…eller bara Filialen? 0,003
kyrkans roll 0,003
Kfm 20081201; utmätningsförrättning inst 0,003
Sex kantiga frågor 0,003
Predikaren 0,003
Kyrkans e-brev 22 december 2008 0,003
Vägs ände 0,003
E-brev 20090721 från Yrsa Häggström 0,003
Vad har hänt med Inge Johanssson? – påmi 0,003
SV: Allt har sin tid 0,003
Vilhelm Moberg 1952 0,003
NMKR om rättshaverister 0,003
A-doc 0,003
Maskeradgiffen 0,003
sex kantiga frågor 0,003
RE: VB: Predikaren tillägg 0,002
Högsta domstolens mögelskademål T4882-95 0,002
Vanvårdsutredningens syfte 2008-10-20 0,002
HD-målet; påminnelse hos kyrkan 2007-02- 0,002
exportartikel!? 0,002
Huvudsakfrågor 0,002
OM-giffen 0,002
KF 20081222; ditt e-brev kl 1740 0,002
Tillägg#2 till anmälan 0201-k189671-10 0,002
Vägs ände; AF svar ang KF 23 juni*** 0,002
Busy devil 0,002
OM-klipp03 0,002
OM-klipp02 0,002
Vad säger lagen? 0,002
Domarförbundets ordförande 2005-11-26 0,002
Sanning… 0,002
Vad har Åke Bonnier gjort för ont? 0,002
Professorns ‘försvunna’ mail 0,002
”I’M AS MAD AS HELL… 0,002
förlora förståndet 0,002
En riktig rysare på G?‏  0,002
Whistleblowers‏ 0,002
Vägs ände, KF 18 juni 0,002
OM-förslaget 7 juli 2010 0,002
Domarförbundets ordförande 2005-10-17 0,002
förtrycket 0,002
Den avvärjda exekutionen 0,002
bloggotypen 0,002
Kyrkans brev den 19 juni 2008 0,002
Århundradets svenska rättsröta  0,002
Rättsrötan 0,002
KF20070201-analysförmågan 0,002
Kontrollen 0,002
Snurren 0,002
Den nya datorn 0,002
Att någon hörde bön… 0,001
korruptionen 0,001
världens mäktigaste vänner 0,001
konspirationen 0,001
Lögnens karakteristik 0,001
Kriget är slut! 0,001
omdömen 0,001
Påminnelse ang kyrkans e-brev 24 juni 20 0,001
Professor Lundquists (18 maj)återvända m 0,001
Förtrycket 0,001
Vägs ände, 22 juni 2009 0,001
Vägs ände; fortsättning(kopia) 0,001
Maktmissbrukardelikatess 0,001
En riktig rysare på G? 0,001
Bakom kulisserna 20100705 0,001
Allvar nu 0,001
KF 2008-07-18 0,001
peststämplingsprocessen 0,001
Gardner-Sundström vs Polisnämnden 0,001
Luskrossaren 0,001
OMklipp 2010-07-28 0,001
Erica Bloom; Mycotoxins in Indoor Enviro 0,001
Vad har hänt med Inge Johansson? 0,001
Rättshaverist 0,001
A-doc 0,001
Bo Lindblom, Amnesty 20051015 0,001
Lyda eller förstå… 0,001
rädslan 0,001
VB: Predikaren tillägg 0,001
En dag kvar… 0,001
KF 2008-11-28; smutsen kvarstår 0,001
KF 2008-06-17 0,001
Rättsrötan; gifftest3 20100812-1720 0,001
Rättsrötan; gifftest 20100812-1713 0,001
de stulna domstolsbevisen 0,001
Dödsdömd 0,001
Domarförbundets ordförande 2005-10-31 0,001
HD20081201-03-fok 0,001
KF 2008-11-11 (Fortsatta dataintrång) 0,001
Varför till därför 0,001
Rättsrötan; giffkoll20100812-1703 0,001
Största rädsla vinner 0,001
Kipling om kurage 0,001
   

dokubank2

 
tystnaden 0,351
Var det något fel… 0,338
utlåtanden 0,122
Klagan över domvilla i mål nr T 4882-95 0,054
RESA-klipp1 0,027
   

här&nu

 
Nytt dataintrång! 0,235
ouroboros 0,217
Röran slut…som det ser ut 0,096
Dataintrång ”by Google” 0,072
”…was really impressed…” 0,054
klarflinat&klarskitet!? 0,042
störningarna fortsätter.. 0,030
uppdatering av ”luskrossaren” 0,030
mest läst 0,024
sådan är den…kafkavärlden 0,024
gamla bildspel 0,024
Bilderberg, Wallenberg och Hitler 0,024
tänk så det kan gå 0,018
Mörker och Tystnad… 0,018
inlägg före flytt 2010-09-25 0,012
bloggotypen 0,012
helvetestratten 0,012
den onda cirkeln 0,006
dialoger 0,006
Ingemysteriet 0,006
gamla bilder 0,006
Korruptionens ansikte 0,006
Rättsuppfattningsparadoxen 0,006
VältaligaAnonymaDyngspridare 0,006
…och för samma (o)ordnings skull… 0,006
för s k ordnings skull… 0,006
   

uppdaterat

 
det här är farligt 0,315
Hur fokuseras… 0,159
Peter Storm 0,112
obehagliga sanningar 0,027
nwo 0,024
det var som… 0,022
separat ”corruptioblogg”… 0,010
stuxnet 0,010
dokuslasken 0,007
Infowars 0,005
atillö 0,005
droppen 0,005
intralog 0,005
   

corruptio

 
vad är sanningen… 0,236
varför stängdes just… 0,151
lex corruptio 0,078
nya bloggen inkopplad 0,074
om corruptio 0,074
glöm inte… 0,062
mickes analys 0,050
snabbresumé…upptakt 0,047
corruptio anhållen idag 0,043
Kör hårt! Ge dig inte! 0,043
några brev 0,039
andra rundbrevet… 0,031
externa kommentarer 0,023
corruptio frisläppt idag 0,012
rättelse 0,012
nyheter24.se 2010-10-22 0,008
   
   
   

Written by susaeg

25 oktober, 2010 at 17:29

Publicerat i Uncategorized

tystnaden

text&bilder kommer

2010-10-20  21:52
Det överraskande anhållandet av bloggaren corruptio igår har kommit emellan med bl a upplägg av en
separat blogg för att följa utvecklingen. Websidan Infowars var veterligen första rapportör och har betydligt mer kött på benen. Men alla bäckar små är viktiga i det här fallet då det ytterst gäller ett så gigantiskt  och allmänfarligt samhällsproblem.
Aviserade texter&bilder till den här sidan har prio#2 och kommer vid första lucka…
Alf Susaeg

Written by susaeg

19 oktober, 2010 at 21:08

Publicerat i Uncategorized